logo_300_edited_edited.jpg
0General.jpg

הקייטנה של המועצה הישראלית לצרכנות

תקנון תחרות ארצית 
לבחירת קליפ הסברה לצרכנות נבונה בסלולר

א.    הגדרות
"אתר התחרות": אתר האינטרנט youtube, בחשבון של המועצה לצרכנות שיפתח באופן מיוחד ובו יועלו הקליפים על מנת לקיים הצבעת הגולשים לבחירת הקליפ  הזוכה.

"אתרי הקליפים": אתרי האינטרנט של עורכי התחרות, בהם יתאפשר לצפות בכל  הקליפים, באמצעות הפניה ("לינק") לכתובת אתר התחרות: אתר המועצה הישראלית לצרכנות בכתובת:     www.consumers.org.il;
"משתתף": תלמיד או קבוצת תלמידים, אשר השתתפו בקייטנה של המועצה לצרכנות ומעונינים להפיק סרט פרסומת בנושא צריכה נבונה של שירותי הטלפון הסלולארי, 

"עורכי התחרות": המועצה הישראלית לצרכנות (להלן: "המועצה") ח.פ.510535073, שמענה ברחוב  בגין 55 תל-אביב 67133; 
"קליפ": סרטון קצר באורך שלא יעלה על דקה אחת, הנועד להעביר מסר לצרכנות נבונה בכל נושא הקשור לשימוש בשירותים מתחום הסלולר.

מפקח התחרות: עו"ד ניסים מזרחי – יועץ משפטי במועצה הישראלית לצרכנות.

 

ב. כללי
1. עורכי התחרות מכריזים על קיום תחרות 
2. ההשתתפות בתחרות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה.
3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4 דלעיל, עורכי התחרות רשאיות, על-פי שיקול דעתן הבלעדי, להתחיל את התחרות במועד מאוחר יותר, להפסיקו טרם המועד הסופי שנקבע או להאריך את תקופת התחרות, וכן להפסיק את התחרות, מכל סיבה שהיא, בכל עת במתן הודעה על שינוי או הפסקה כאמור, שתפורסם באתרי הקליפים ובאתר התחרות. כל שינוי כאמור יחייב מרגע פרסומו באתר התחרות ובכל דרך שתמצאנה עורכי התחרות לפרסמו. עורכי התחרות ו/או מי מטעמן לא תהיינה אחראיות ולא יחויבו בכל חובה שהיא בגין החלטתם כאמור.
4. פרטי התחרות וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה. היה ותתגלה סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ביחס לתחרות, יגברו הוראות התקנון. ויצוין, כי כל הפרסום ביחס לתחרות ו/או כלליו, במידה ויהיו כאלה, בין אם הוצגו באתרי הקליפים, באתר התחרות או במדיה אחרת, הם לנוחיות המשתתפים ולצורך פרסום קיומה של התחרות בלבד.
5. בכל מקרה של מחלוקת ו/או חילוקי דעות ו/או סוגיות של פרשנות הנובעים מהוראות התקנון, מי שמוסמך להכריע בהם הנו מפקח התחרות או מי מטעמו שהסמיכו לכך. 
6. תקנון התחרות ימצא לעיון הציבור באתרי הקליפים ובאתר התחרות.
7. עורכי התחרות שומרים לעצמם את הזכות לשנות ו/או לתקן את התקנון בכללותו או סעיפים מסוימים בו בכל עת, ובאחריות המשתתפים להתעדכן בהתאם.
8.    השתתפות בתחרות מהווה הצהרת המשתתף כי קרא את התקנון, הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי התחרות כמפורט בתקנון.
9. עורכי התחרות אוסרים על כל שימוש בתוכן פוגעני במסגרת ההשתתפות בתחרות ויצירת הקליפים, ובכלל זה שימוש בשפה בוטה ופוגענית כנגד אנשים פרטיים ו/או בתי עסק ו/או כנגד משתתף אחר בתחרות, וכן שימוש במוטיבים מיניים בכל צורה שהיא (להלן: "תוכן פוגעני"). במסגרת זו, עורכי התחרות יהיו רשאים למחוק תוכן פוגעני כאמור ואף לפסול אדם מלהשתתף בתחרות ו/או לזכות בפרס בשל שימוש בתוכן פוגעני בכל שלב בתחרות.
10. עורכי התחרות אוסרים על הפקת הקליפים, תוך שימוש בחומרים אשר יש בהם משום הפרת כל דין ו/או פגיעה בזכות צד ג' כלשהו, לרבות לפי חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות וחוק זכויות יוצרים. במסגרת זו, עורכי התחרות יהיו רשאים לפסול אדם מלהשתתף בתחרות ו/או לזכות בפרס בשל שימוש בחומרים כאמור בכל שלב בתחרות.
11. שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, לרבות הזדהות לאדם אחר, הצבעה באמצעות משתמשים פיקטיביים, ביצוע מניפולציה ושימוש בתוכן פוגעני כאמור, לא רק שיפסול את השתתפותו בתחרות של משתתף שיעשה כן, אלא גם יקנה זכות תביעה של עורכי התחרות כנגדו, בנוסף לנפגעים אחרים ממעשיו 
12. ההשתתפות בתחרות היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות. עורכי התחרות ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בתחרות בגין ו/או בקשר להשתתפותם בתחרות  ו/או בגין השימוש באתר התחרות. 
13. עורכי התחרות  ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות, בכל צורה שהיא, לגבי תקלות כלשהן העלולות להתרחש באתרי הקליפים ו/או באתר התחרות, גם אם יהיה בהן כדי למנוע השתתפותו של מאן דהו בתחרות על אף זכאותו לכך ואף אם יהיה בהן כדי להשפיע על תוצאות התחרות.
14. משתתף שנרשם לתחרות מתחייב לשפות את עורכי התחרות ו/או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, תביעה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיהם, אם הפר המשתתף במישרין או בעקיפין את הוראות התקנון.
15. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 11 ו- 12 לעיל, רשאים עורכי התחרות להחליט על פסילתו של משתתף בתחרות ו/או מי שזכה בה, גם לאחר שקיבל לידיו את הפרס, בהתאם להחלטת מפקח התחרות ו/או מי מטעמו שהסמיכו לכך. זאת בטענה כי המשתתף ו/או הזוכה בתחרות אינם כשירים ו/או ראויים ו/או נמצאו כי פעלו בניגוד להוראות התקנון ו/או פעלו באמצעים שאינם כשירים וראויים על מנת לנסות לזכות בתחרות ובפרס המוצע. במידה ותינתן החלטה כאמור ביחס לזוכה בתחרות שקיבל כבר לידיו את הפרס, רשאים עורכי התחרות לדרוש ממנו את החזרת הפרס לידיהם, ואם כבר מימשו את שוויו, והזוכה לא יוכל לטעון כנגד החלטה זו ו/או לתבוע נזקיו מעורכי התחרות בגין החלטתה כאמור.
16. כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה, וכי השימוש בלשון זכר הוא לצרוך הנוחות בלבד.


ג. ההשתתפות בתחרות והצגת הקליפים
1. המשתתפים בתחרות יתבקשו להפיק קליפ, בהתאם לפעילות  המפורטת באתר הקייטנה 
2. הקליפים שישלחו למועצה לצרכנות יעברו בדיקה ראשונית, על מנת לשלול כל אפשרות שהם מכילים תוכן פוגעני או חומרים אחרים שיש בהם משום הפרת כל דין, בניגוד לסעיפים 11 ו- 12 דלעיל. עם מתן אישור להשתתפות הקליפים בתחרות על ידי מפקח התחרות, הם יוצגו ברשימת צפייה מסודרת באתר התחרות, בחשבון מיוחד שיפתח לכך, כמו כן, תתאפשר הצפייה בהם גם דרך אתרי הקליפים כהגדרתם לעיל, באמצעות כתובת ("לינק") המפנה לרשימת הצפייה בקליפים באתר התחרות.

ד.    שלבי התחרות 

1.    הצבעה ודירוג ועדת הבחירה
הקליפים יועלו לערוץ היוטיוב וישותפו בעמוד הפייסבוק של המועצה
2.    הצבעת הגולשים
יוצגו באתר התחרות  ויתמודדו ביניהם לבחירת קליפ "חביב הקהל". ההצבעה כאמור תעשה על-ידי הגולשים באתר התחרות, באמצעות צפייה בקליפים ו מתן הערכתם עליהם על-ידי לחיצה על לחצן "אהבתי" או לחצן "לא אהבתי", הממוקמים בתחתית כל סרטון, בצידו הימני. הקליפ שיקבל מירב לחיצות על הלחצן "אהבתי" ביחס ללחיצות על הלחצן "לא אהבתי", בהתאם למונה לחיצות ההערכה שבוצעו על-ידי כלל הגולשים שצפו באותו קליפ, אשר גלוי לכל הגולשים וממוקם בתחתית כל סרטון, בצידו השמאלי, מתחת למונה מספר הצפיות בקליפ, יוכתר בתום מועד הצבעת הגולשים כקליפ הזוכה ב"חביב הקהל" 
הצבעת הגולשים תלויה באופן ההצבעה על הקליפים ודירוגם  וכי היא נעשית על-פי שיקול דעת הגולשים והחלטתם האם אהבו את הקליפ בו צפו או שלא אהבו, באופן שנקבע לעיל.
3.    מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה לערער בכל דרך שהיא על תוצאות התחרות בכלותה, וקביעתם של עורכי התחרות לגבי זהות הזוכה/ים בתחרות תהא סופית ומוחלטת.
4.    עורכי התחרות יהיו רשאים לפרסם את שם המשתתף שזכה בתחרות ויקבל תעודת הוקרה משר הכלכלה וממנכ"ל המועצה לצרכנות, , ואף לפרסם את תמונתו/ם, היה ובחר/ו לצרפה בדרך כלשהי במסגרת השתתפותו/ם בתחרות,  בכל מדיה שיבחרו, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, ובעצם השתתפותו/ם בתחרות נותן/ים הזוכה/ים הסכמתו/ם המלאה לכך. כל זאת לאחר שניתן אישור על כך מהוריהם בחתימת ידם.


ניסים מזרחי, עו"ד
מפקח התחרות
 

מייל: consumer.summer.2019@gmail.com | פקס:   03-6241035 | ת.ד. 20413, תל אביב, מיקוד 6120301

  • Facebook
  • YouTube

אתר זה פותח ונבנה ע"י

light.logo[1].gif